Parašykite mums
Parašykite mums

Andris Vitolinš – “Paskutinis dešimtmetis”

IslBG

Maloniai kviečiame Jus į  Andris Vitolinš tapybos  parodos “Paskutinis dešimtmetis”

atidarymą, 2017 rugsėjo 2 d. (šeštadienį) 14.30 val. Juozo Miltinio dramos teatre, (Laisvės a, 5, Panevėžys).

Paroda skirta Juozo Miltinio gimimo 110 metų jubiliejui

Paroda veiks iki 2017 rugsėjo 28 dienos. Ne spektaklio metu parodą apžiūrėti galima antradienias ir ketvirtadieniais nuo 11 iki 14 val.

Parodos kuratorius Albinas Vološkevičius


PASKUTINIS DEŠIMTMETIS. ANDRIS VĪTOLIŅŠ
Paroda skirta Juozo Miltinio gimimo 110 metų jubiliejui
2017 m. rugsėjo 2 d. – rugsėjo 28d.

Menininkas Andris Vītoliņš sako, kad jį žavi žmonija, tačiau jis tapo ne žmones, bet objektus ir materialų pasaulį, kurį sukūrė žmonės. Jis domisi kaip technologijų pasaulis veikia ir egzistuoja kartu su gamta, kurdamas kitokią realybę – nei geresnę, nei blogesnę, tiesiog– kitokią. A. Vītoliņš išreiškė mintį, kad laikui bėgant, technologijos tampa beveik gyvomis formomis.

Parodoje „Paskutinis dešimtmetis. Andris Vītoliņš” Panevėžio J. Miltinio dramos teatre pateikiami darbai nuo 2005 m. Juose vaizduojami skirtingi objektai, įskaitant Sovietinę architektūrą, tiltus, mašinas, traukinius ir t.t. Kaip jis pripažįsta, abstrakčios idėjos yra paslėptos jo ankstyvuosiuose darbuose, technologijos turi dvasią ar sielą. Kartais, žvelgdamas į jo paveikslus, kuriuose vaizduojamos įvairios transporto priemonės ar apleisti namai, žiūrovas dar stipriau pajaučia žmogiškąją būtį nei vaizduojamoje tapyboje.

Ne paslaptis, kad A. Vītoliņš naudoja fotografiją kaip įkvėpimą. Eksperimentavimas su skirtingomis tapybos technikomis ir perspektyvomis užtikrina dinamišką ir ryškų rezultatą. A. Vītoliņš’o tapybos darbai žinomi dėl ryškių, beveik haliucinogeninių spalvų bei objektų tikslumo. Visa tai naudojama paryškinti apleistus pastatus, pramonines vietas ir transporto priemones. Jis pasitelkia ryškius kontrastus ne tik spalvų pagalba, bet taip pat rodydamas subjektyvų požiūrį į vietoves.

Nors parodos „Paskutinis dešimtmetis. Andris Vītoliņš” darbai tematiškai yra susiję su technologijomis, jie palieka nostalgišką laiko, kuris prabėgo, pojūtį. Kaip jis pats sako: „Aš manau, kad gyvename skaitmeniniame amžiuje. Mechaniniuose objektuose procesus matome vizualiai; dabar, skaitmeniniuose objektuose nebematome proceso, jis yra suspaustas dalyse.”

Andris Vītoliņš (1975) yra latvių menininkas. Po studijų Latvijos Meno akademijoje, šiuo metu jis dirba ten pat docentu ir Tapybos katedros vadovu. Nuo 1996 m. jis dalyvavo daugiau nei šešiasdešimtyje grupinių parodų, surengė per dešimt asmeninių parodų įvairiose šalyse, įskaitant Baltijos valstybes, Slovėniją, Prancūziją, Briuselį, Kiniją, Indiją, JAV, etc. A. Vītoliņš yra gavęs apdovanojimų ir stipendijų; jo darbai įtraukti į daugelį tokių kolekcijų kaip HangART-7, Red Bull Collection, Zalcburgas, Austrija; Schlossberghotel, Gracas, Austrija; Baku šiuolaikinio meno muziejus; Hypothekenbank, Esene; Swedbank šiuolaikinio meno kolekcija; Latvijos nacionalinis meno muziejus; Matti Milius meno kolekcija; DnB Nord Bank kolekcija.


LAST DECADE. ANDRIS VĪTOLIŅŠ
September 2 – October … ? 2017

Artist Andris Vītoliņš has said that he is fascinated by mankind, however, he paints not people, but the objects and material world they have created. He is interested in how the world of technology co-exsists and interacts with nature by creating different reality – not better or worse, just different. Vītoliņš has expressed a thought that, as the time passes by, technologies become almost living forms.

The exhibition “Last Decade. Andris Vītoliņš” at Panevėžys Drama Theatre shows works from the year 2005 that depict different objects, including Soviet architecture, bridges, cars, trains and so on. As he admits, there are conceptual ideas hidden in his early works about how technology actually has a soul or a spirit. Sometimes looking at his paintings of different vehicles or abandoned houses gives the observer an even stronger sense of human presence than it might be in the case of figurative paintings.

It is no secret that Vītoliņš uses photography as an inspiration, but experimenting with different painting techniques and perspectives ensures a dynamic and vibrant result. Vītoliņš’ paintings are known for bright, almost hallucinogen colors and objective accuracy, which he uses to brighten up abandoned buildings, industrial places and vehicles. He uses sharp contrasts not only by the means of colors, but also by showing the subjective view of places.

Although the works in the exhibition “Last Decade. Andris Vītoliņš” are thematically mainly connected to technology, they seem to leave a nostalgic sense of the time that has passed by. As he himself has said, “I think ours is a digital century. In mechanical objects you see the processes visually; now in digital objects you don’t see the process anymore, it’s compressed in the parts.”

Andris Vītoliņš (1975) is Latvian artist. Having studied in the Art Academy of Latvia, now works there as an Associate Professor and Head of the Painting DEPT. Since 1996 has participated in more than sixty group exhibitions and has had over ten personal exhibitions –in various countries, including the Baltic states, Slovenia, France, Brussels, China, India, USA, etc. Vītoliņš has won several awards and scholarships; his works have been included in many collections such as HangART-7, Red Bull collection, Salzburg, Austria; Schlossberghotel, Graz, Austria; Museum of Modern Art Baku; Hypothekenbank in Essen AG; Swedbank contemporary art collection; Latvian National Museum of Art; Matti Milius’ Art collection; DnB Nord Bank collection.